IDABA MUSIK | Amorebieta – Zornotza | 10 de Mayo 2008